Fitko na záhrade: ZAMERIAME, VYROBÍME, DOVEZIEME, ZMONTUJEME. #zaskacsidoma

Obchodné podmienky a podmienky ochrany osobných údajov

Záväzné podmienky k objednávkam

Vitajte na webovej stránke www.odraz.to ktorú prevádzkuje spoločnosť ODRAZTO, s.r.o.

I. Úvodné ustanovenia

predávajúci, firma ODRAZTO s.r.o., IČO: 52300200 - prevádzkovateľ internetového obchodu www.odraz.to
kupujúci, zákazník - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim s firmou
tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.odraz.to, alebo tovar vyrobený na zákazku
objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

Zodpovedná osoba a kontakt. Štefan Buránsky - konateľ, mob.: 00421 903 735 922, e-mail: trampolina@trampolina.sk

II. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami internetového obchodu www.odraz.to. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.

III. Ceny a platobné podmienky

Ceny sú uvedené v €. Prijatím Vašej objednávky dochádza ku vzniku kúpnej zmluve na dodávku tovaru podľa špecifikácií v objednávke. Kupujúci dostáva emailom od predávajúceho potvrdenie objednávky s informáciami týkajúce sa jeho zákazky. Pre prijatie objednávky je nutné uviesť fakturačnú a dodaciu adresu. Tovar vyrobený na zákazku podľa priania zákazníka: 50/50 pokiaľ nie je dohodnuté inak.

IV. Vrátenie tovaru a reklamácie

Tovar je možné vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru kupujúcim. Tovar nesmie byť používaný a musí byť vrátený v originálnom balení s faktúrou. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť predávajúcemu zabalený tak, aby nedošlo k poškodeniu tovaru prepravou. Tovar neposielajte na dobierku. Dopravu hradí kupujúci. Tovar posielajte na nasledujúcu adresu: ODRAZTO s.r.o., Hviezdoslavova 9/17, 908 41 Šaštín – Stráže.

Tovar je pri preprave bezpečne zabalený a prelepený páskou s logom ODRAZTO. Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte nepoškodenosť obalu i samotného tovaru. V prípade poškodenia spíšte s pracovníkom kuriérskej služby protokol o škode a ak to uznáte za vhodné tovar nepreberajte.  

Firma sa k reklamácii zaväzuje vyjadriť do 3 dní od prijatia a v prípade opodstatnenej reklamácie ju odstrániť najneskôr do 30 dní odo dňa jej prijatia, ak sa so zákazníkom nedohodne inak.

V. Záručné podmienky

Firma poskytuje na svoje výrobky a služby záruku 24 mesiacov na pohyblivé časti pružiny, ochranné siete, ochranné matrace, skákacie siete, žinenky, farbená povrchová úprava a doživotnú záruku na pozinkované konštrukcie. Záruky je možné rozdeliť na jednotlivé časti podľa ich intenzity zaťaženia - využitia, pričom toto si dohodnú obe zmluvné strany pri objednávke tovaru. Ak nie je uvedené inak, záručná doba začína plynúť dňom, kedy bol výrobok, služba, alebo dielo prevzaté kupujúcim.

VI. Výroba na zákazku podľa priania zákazníka

Výrobky vyrobené na zákazku, alebo upravené podľa požiadaviek zákazníka sú zásadne vylúčené s výmeny a vzatia späť, pokiaľ nie sú zaťažené vadami. 

VII. Spôsob úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy:

 1. prevodom na bankový účet : SK17 0200 0000 0041 1899 1151,
 2. dobierka,
 3. v hotovosti,


VIII. Druhy dopravy

1. Osobný odber. Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch Vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihnúť: "pracovný čas", Po. - Pi. od 9:00 - do 16:00 hod. So. od 8:00 - do 12:00 hod. Mimo túto dobu po dohode. Info mob.: 0903735922.

2. Tovar doručený Slovenskou poštou - obchodný balík. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte, alebo požiadať o opätovné doručenie. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 15kg.

3. Kuriérom Toptrans: nadrozmerné zásielky, žinenky, zapustené trampolíny s jednoduchým výkopom jamy a balíky nad 15kg. Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania.

4. Dopravou ODRAZTO: nadrozmerné zásielky trampolíny, žinenky.

IX. Termín dodania

Dodacia lehota je 3 až 90 dní po obdržaní objednávky od závislosti a veľkosti projektu pre atypické výrobky, 1 až 3 dny pre skladové výrobky. Zákazník špecifikuje svoje požiadavky ohľadne farebného prevedenia a uvedie ich do objednávky, aby sa tak vyhlo prípadným nedorozumeniam pri dodaní tovaru.

Ak nie je uvedené farebné prevedenie trampolín v objednávke, tak kupujúci oznámi predávajúcemu farebné prevedenie na email: trampolina@trampolina.sk najneskôr do 3 dní po objednaní trampolíny, ak sa tak nestane, tak predávajúci zvolí farebné prevedenie podľa vlastných potrieb.

1. železná konštrukcia - zinkovaná, alebo farbená šedá

2. ochranná sieť PP 3,00 mm, oko 3x3 cm, farba čierna - komerčné použitie / ochranná sieť PP 3,00 mm, oko 4,5x4,5 cm, farba čierna, biela, modrá, zelená, červená - domáce použitie (možnosť voľby siete s okom 3x3 cm aj na domáce použitie)

3. ochranné matrace + stĺpiky + chodník - biela, čierna, červená, zelená, žltá, modrá, oranžová, šedá, (vzorkovník farieb na požiadanie)

4. skákacia sieť - primárne biela, čierna na požiadanie

5. ochranná obvodová suknička - biela, čierna, červená, zelená, modrá, žltá, šedá

 

X. Prevzatie tovaru a výhrada vlastníctva

V prípade montáže tovaru v prevádzke zákazníka sa zákazník zaväzuje poskytnúť firme potrebnú súčinnosť, najmä poskytnúť predávajúcemu údaje  o určenom mieste montáže a určiť pracovníka k prevzatiu tovaru. Tovar zostáva majetkom firmy ODRAZTO s.r.o. až do úplného uhradenia faktúry. 

XI. Katalógové zobrazenie a technické zmeny

ODRAZTO s.r.o. poskytuje presné popisy a obrázky výrobkov. Vyhradzujeme si právo technických zmien zobrazení a popisov výrobkov na základe neustáleho vývoja našich produktov.    

XII. Úprava terénu

Terén si upravuje kupujúci do roviny. Zakladanie kociek pod nohy trampolíny podľa pôdorysu. Min. rozmer kocky 20x20x4cm. Postačuje rovný terén napr. betón, asfalt, tráva a podobne. Podmienkou montáže je rovný terén. Viac info: https://www.odraz.to/uprava-terenu/

XIII. Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa.


Podmienky ochrany osobných údajov

 

Záväzné predpisy

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je ODRAZTO s.r.o., IČO: 52300200, so sídlom Hviezdoslavova 9/17 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú  

adresa: Hviezdoslavova 9/17, 908 41 Šaštín - Stráže.

email: trampolina@trampolina.sk  

telefón: 00421 903 735 922

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona


2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.


3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie


2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.


2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa: trampolina@trampolina.sk   


2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1.Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov.

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s obchodnými podmienkami a podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Tieto obchodné podmienky a podmienky ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 30.5.2019.