JUMPCENTRUM - Trampolínový park: Otvorené každý deň ( aj v zime ).

Obchodné podmienky / GDPR

Zmluvné podmienky k objednávkam

Vitajte na webovej stránke www.odraz.to ktorú prevádzkuje spoločnosť ODRAZTO, s.r.o.

I. Úvodné ustanovenia

predávajúci - výrobca, firma ODRAZTO s.r.o., IČO: 52300200 - prevádzkovateľ internetového obchodu: https://www.odraz.to/
kupujúci, zákazník - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim - výrobcom s firmou
tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.odraz.to, alebo tovar vyrobený na zákazku
objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

Zodpovedná osoba a kontakt. Štefan Buránsky - konateľ, M: 00421 903 735 922, E: stefan.buransky@odraz.to

II. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami internetového obchodu www.odraz.to. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky - kúpnej zmluvy. Po odoslaní objednávky predávajúci zašle na e-mailovú adresu zákazníka znenie OP, ktoré sú platné a účinné v čase vytvorenia objednávky zákazníkom.

III. Ceny

Ceny sú uvedené v € s DPH. Montáž zdarma pre vybrané produkty trampolíny AXL modelová rada INLINE 2 až 6 a STANDARD 2, 4, 6.  Prijatím Vašej objednávky dochádza ku vzniku kúpnej zmluve na dodávku tovaru podľa špecifikácií v objednávke. Kupujúci dostáva emailom od predávajúceho potvrdenie objednávky s informáciami týkajúce sa jeho zákazky. Pre prijatie objednávky je nutné uviesť fakturačnú a dodaciu adresu.

IV. Vrátenie tovaru a reklamácie

Tovar je možné vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru kupujúcim. Tovar nesmie byť používaný.

Firma sa k reklamácii zaväzuje vyjadriť do 3 dní od prijatia a v prípade opodstatnenej reklamácie ju odstrániť najneskôr do 30 dní odo dňa jej prijatia, ak sa so zákazníkom nedohodne inak. Zabudované dielo firmou sa posudzuje po podaní reklamácie na mieste zabudovania.

V. Záručné podmienky

Firma poskytuje na svoje výrobky a služby záruku 24 mesiacov na pohyblivé časti: pružiny, ochranné siete, ochranné matrace, skákacie siete, žinenky, suché bazény, workout - hrazdy, farbené konštrukcie a doživotnú záruku na pozinkované konštrukcie. Záruky je možné rozdeliť na jednotlivé časti podľa ich intenzity zaťaženia - využitia, pričom toto si dohodnú obe zmluvné strany pri objednávke tovaru. Ak nie je uvedené inak, záručná doba začína plynúť dňom, kedy bol výrobok, služba, alebo dielo dodané a prevzaté kupujúcim.

VI. Výroba na zákazku podľa priania zákazníka

Výrobky vyrobené na zákazku, alebo upravené podľa požiadaviek zákazníka sú zásadne vylúčené s výmeny a vzatia späť, pokiaľ nie sú zaťažené vadami.

VII. Platobné podmienky

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy:

Bankovým prevodom na účet predávajúceho : SK17 0200 0000 0041 1899 1151,

Všetky informácie potrebné pre platbu bankovým prevodom dostáva kupujúci formou osobne, alebo e-mailom obsahujúci potvrdenie objednávky a platobné údaje, číslo bankového účtu predávajúceho, variabilný symbol a čiastku, ktorú má kupujúci na základe objednávky uhradiť. Výroba objednaného tovaru sa realizuje po pripísaní príslušnej platby, v prospech účtu predávajúceho. Tovar skladom: 100, tovar vyrobený na zákazku podľa priania zákazníka 80/20, sériová výroba 50/50, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Ak nebude príslušná platba pripísaná na účet predávajúceho do desiatich dní od odoslania e-mailovej správy, alebo prevzatia faktúry osobne s platobnými údajmi kupujúceho, považuje sa objednávka za zrušenú. Doplatok vyúčtovacia faktúra splatná bankovým prevodom min. 3 dni pred montážou.

V hotovosti

Pri osobnom prevzatí kupovaného tovaru v showroome predávajúceho môže kupujúci zaplatiť v hotovosti, alebo v deň montáže s vydaním paragónu z elektronickej VRP.

Na dobierku

Pri doručení tovaru prostredníctvom prepravy Toptrans môže kupujúci zaplatiť v hotovosti, alebo platobnou kartou pri prevzatí kupovaného tovaru od zamestnanca prepravnej spoločnosti (platba na dobierku).


VIII. Druhy dopravy

1. Osobný odber: objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch Vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihnúť: denne od 8:00 do 20:00hod. na adrese: Hviezdoslavova 9/17, 908 41 Šaštín - Stráže. Info M: 00421 903 735 922.

2. Kuriérom Toptrans: nadrozmerné zásielky, žinenky, zapustené trampolíny, hrazdy. Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania.

3. Preprava firemným vozidlom predávajúceho: nadrozmerné zásielky trampolíny, trampolínové centrá, žinenky, workout - hrazdy.

IX. Termín dodania

Termín dodania je 14 - 21dní, od závislosti a veľkosti projektu. Zákazník špecifikuje svoje požiadavky ohľadne farebného prevedenia a uvedie ich do objednávky.

X. Prevzatie tovaru a výhrada vlastníctva

V prípade montáže tovaru v prevádzke zákazníka sa zákazník zaväzuje poskytnúť firme potrebnú súčinnosť, najmä poskytnúť predávajúcemu údaje  o určenom mieste montáže a určiť pracovníka k prevzatiu tovaru. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar, preberacím protokolm v deň montáže v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. Tovar zostáva majetkom firmy ODRAZTO s.r.o. až do úplného uhradenia faktúry.

XI. Katalógové zobrazenie a technické zmeny

ODRAZTO s.r.o. poskytuje presné popisy a obrázky výrobkov. 

XII. Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa.

Pokiaľ Náš a Váš právny vzťah obsahuje medzinárodný prvok (napríklad budeme vyrábať tovar, ktorý sa bude exportovať mimo územia Slovenskej republiky), bude sa vzťah vždy riadiť právom Slovenskej republiky.


Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 31.12.2021.


 Pravidlá ochrany súkromia

Zásady práce s Vašimi údajmi

Sme spoločnosť ODRAZTO, s.r.o., Hviezdoslavova 9, 908 41 Šaštín - Stráže, IČO: 52300200

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach odraz.to

Pri poskytovanie našich služieb, predaji tovaru a prevádzkovanie našich webových stránok spracúvávame niektoré osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).
I. Spracúvanie osobných údajov

A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ dopytujete naše produkty a služby, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite, prostredníctvom e-mailu. Sú to: meno, priezvisko, telefón, email, adresa.

Z akého dôvodu?
Kontaktujeme vás cez ne pre ďalšiu dohodu ohľadom tovaru a služieb.

Na základe akého právneho dôvodu?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovania o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvávať?
Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše dáta budeme spracúvávať najdlhšie tri roky od našej poslednej komunikácie.

B. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefón, email.

Z akého dôvodu?
Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme splnili našu zmluvu – dodali vám náš tovar alebo služby. Cez kontaktné údaje s vami budeme tiež komunikovať ohľadom stavu vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracúvávať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo zákona (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracúvávame?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvávať?
Počas plnenia našej služby a potom tri roky od posledného poskytnutia takej služby alebo dodania tovaru.

C. Newslettery (komerčná komunikácia)

Pokiaľ ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu pre rozosielku našich noviniek.

Na základe akého právneho dôvodu?
Umožňuje nám to ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvávať?
tri roky od vášho posledného nákupu. Z rozosielky sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktujte na e-maile: stefan.buransky@odraz.to
II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše dáta zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré sa k dátam dostanú preto, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, spoločnosť je zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 2
spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru (Slovenská pošta, Toptrans)
spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb (slovenská pošta, Toptrans)
poskytovateľ e-mailingovej služby
marketingová agentúra

Vaše osobné údaje sa ďalej môžu dostať k týmto ďalším subjektom:

Osobné údaje spracúvávame iba na území Európskej únie.
III. Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti máme menovaného poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorého môžete kontaktovať na emailovej adrese: stefan.buransky@odraz.to

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese trampolina@trampolina.sk alebo zavolajte na tel. č. 0903 735 922
IV. Používanie súborov cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:
Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

 

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.


V. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké vaše osobné údaje spracúvávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvávaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov av určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v našej jurisdikcii: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, alebo sa obrátiť na súd.

Tieto zásady sú účinné od 31.12.2021

Späť do obchodu