ODRAZky si daj - deň si vychutNAJ :)

Obchodné podmienky

VÝROBCA TRAMPOLÍN, ŽInienoK A Prevádzkovateľ odraz.to JE:

Názov spoločnosti: ODRAZ PLUS
Ulica a číslo: Hviezdoslavova 9/17
PSČ a Mesto: 908 41, Šaštín - Stráže
Štát: Slovensko
IČO: 42293642
DIČ: 2120051021
IČ DPH: SK2120051021

Právna forma: Občianske združenie

Registrácia: MV SR VVS/1-900/90-41599.
Registrácia: OU-SE-OZP-2016/010129-2, č. živnostenského registra: 240-25427.

Zodpovedná osoba a kontakt

Stefan Buransky odrazto

Štefan Buránsky - štatutár
Mobil:   0903 735 922
E-mail:  stefan.buransky@odraz.to

1) O registrácii

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe na "odraz.to" a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité.

2) Prijatie a vybavenie objednávky

Uzatvorením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru.

Objednávky trampolín a jump centier, ktoré nie sú prijaté a uzatvorené cez registráciu týmto obchodom na odraz.to sa riadia zmluvou o dielo uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami a to objednávateľom a zhotoviteľom. Návrh zmluvy o dielo je objednávateľovi k dispozícii na vyžiadanie.

Platobné podmienky JUMP CENTRÁ:
+ Záloha 50% pred realizáciou trampolínového centra z celkovej sumy.
+ Uhrada 25
% z druhej polovice po dovezení materiálu na miesto realizácie a zahajení stavebných prác na zhotovenom diele a to do 3 prac.dní
+ Doplatok 25% uhradí objednávateľ po zrealizovaní a riadnom dokončení zmluvne dohodnutého diela, do 7 dní od protokolárneho prevzatia zhotoveného diela.

Platobné podmienky Trampolíny ODRAZTO, AXL, INLINE / STANDARD , ATYP
Inline / standard - 50/50
Atyp - 100% vopred na účet.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom, alebo telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

Ak sa rozhodnete objednávku v prípade trampolín ODRAZTO AXL INLINE a STANDARD, ATYP, stornovať po zaplatení zálohy a my sme začali trampolínu vyrábať, tak táto záloha vám bude vrátená v plnej výške, ale až po odpredaní trampolíny inému zákazníkovi.

3) Druhy dopravy:

JUMP CENTRÁ, Trampolíny AXL: doručujeme vlastnou dopravou: Mercedes-Benz 315 CDI.
MercedesSprinter1odraz.toMercedesSprinter2odraz.to

Osobný odber

Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch Vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihnúť: "pracovný čas", Po. - Ne. od 8:00 hod. do 20:00 hod., mimo túto dobu po dohode. Info mob.: 0903735922.

Tovar doručovaný Slovenskou poštou - Obchodný balík

Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 15 kg.

Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania.

4) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad (pokiaľ nie je poslaný poštou). Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

5) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je objednávka uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na výrobu, prepravu a pod).

Právo na odstúpenie od objednávky spotrebiteľ nemá, v prípade:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho.

6) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Dodacie podmienky a montáž trampolín AXL

Termín dodania trampolín: 30 - 45 - 60 dní, od závislosti a veľkosti projektu.
Termín dodania trampolínových centier 60 - 90 dní, od závislosti a veľkosti projektu.

Pred dodaním a montážou trampolíny musí mať objednávateľ trampolíny terén upravený do roviny podľa:

Výkresovej dokumentácie pre montáž trampolín AXL rada INLINEx 1 až 6.

Výkresovej dokumentácie pre montáž trampolín AXL rada STANDARDx 2 4 6.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

  • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
  • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

7) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. 
a). platba dopredu - pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet : SK69 0200 0000 0031 5091 5859.
b). dobierka, objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.
c). osobný odber - platba v hotovosti pri osobnom odbere na adrese: Hviezdoslavova 9/17, 908 41 Šaštín-Stráže počas pracovnej doby od Po. do Ne. od 8:00 hod. - 20:00 hod., mimo túto dobu po dohode. Info mob.: 0903735922.
d) na faktúru splatnosť 7 dní.

8) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

9) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu - "ODRAZ PLUS o.z., Hviezdoslavova 9/17, 908 41 Šaštín-Stráže". Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok. V prípade trampolín AXL INLINE a STANDARD sa prípadné reklamácie odstraňujú na mieste, kde sa trampolína prevádzkuje.

10) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Občianske združenie ODRAZ PLUS sa zaväzuje, že Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytovania konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám.

 Obdarovať Darčekom Radosťou A Zážitkom to trampolína :)

Obchodné podmienky sú platné od 12.10.2016.

Logo odraz to

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.