Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY / Záväzné podmienky k objednávkam

Firmy ODRAZTO s.r.o., so sídlom: Hviezdoslavova 9/17, 908 41 Šaštín-Stráže, IČO: 52300200, DIČ: 2121030549, IČ DPH: SK2121030549 (ďalej len predávajúci, firma, zhotoviteľ), vydáva v zmysle ustanovenia § 536 a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov tieto Obchodné podmienky (ďalej len OP), ktorými sa riadia záväzné - obchodné vzťahy medzi firmou a zákazníkmi firmy - kupujúcimi tovarov a objednávateľmi diel a služieb dodávaných firmou (ďalej len zákazníci, zákazník, objednávateľ, kupujúci). Zákazníci sú povinní oboznámiť sa s aktuálnym znením týchto OP pri uzatváraní záväzného - obchodného vzťahu s firmou a prejavujú týmto súhlas s ich aplikáciou na záväzný - obchodný vzťah s firmou.

Úvodné ustanovenia:

Štefan Buránsky konateľ, majiteľ firmy realizuje Vašu objednávku na základe nasledujúcich obchodných podmienok, ktoré kupujúci uznáva okamžikom odoslania objednávky. Obchodné podmienky firmy na webstránke www.odraz.to tvoria neoddeliteľnú súčasť obchodného vzťahu medzi firmou - dodávateľom a zákazníkom -  odberateľom.

Objednávka - kúpna zmluva, je záväzná pre obe zmluvné strany.

Zodpovedná osoba a kontakt. Štefan Buránsky - konateľ, mob.: 0903735922, e-mail: stefan.buransky@odraz.to

O registrácii "Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe na "odraz.to" a nebudú poskytnuté tretím osobám s výnimkou dodania tovaru ani inak zneužité.

O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou: e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru.

Zmluvné vzťahy medzi firmou a zákazníkom sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov. Tieto OP upravujú aj povinnosti zmluvných strán do okamihu uzatvorenia zmluvy na základe potvrdenia záväznej objednávky.

Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva, zmluva o poskytovaní služieb, alebo objednávka medzi firmou a zákazníkom.

Zákazníkom firmy sa rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorá má svoje IČO alebo, právnická osoba, ktorá obstaráva tovar alebo službu pre podnikateľské resp. komerčné účely, alebo osoba ktorá obstaráva tovar, alebo službu pre domáce použitie.

Firma dodáva produkty určené na komerčné účely pre podnikateľov s vlastním IČO,DIČ, a na nekomerčné účely pre bežných ľudí na domáce použitie a všetky právne vzťahy sa upravujú výlučne podľa Obchodného zákonníka a príslušných predpisov vyplývajúcich zo vzťahu firmy so zákazníkom pri realizácii obchodu.

Ceny a platobné podmienky:

Ceny sú konečné uvedené v euro s DPH. Prijatím Vašej objednávky dochádza ku vzniku kúpnej zmluve na dodávku tovaru podľa špecifikácií v objednávke. Kupujúci dostáva emailom od predávajúceho potvrdenie objednávky s informáciami týkajúce sa jeho zákazky. Výroba a expedícia bude zahájená po potvrdení tejto zmluvy a úhrade faktúry. Tovar zostáva majetkom firmy až do úplného uhradenia faktúry. 

Dobierka, hotovosť, zálohová faktúra. Platby faktúrou ( podľa obojstrannej dohody ) pokiaľ nie je dohodnuté inak 50/50.

Rozhodujúce sú platobné podmienky uvedené na objednávke - faktúre za realizáciu jednotlivej dodávky tovaru alebo služieb vystavenej firmou. Zákazník potvrdením záväznej objednávky súhlasí s dohodnutou cenou.

 Vrátenie tovaru a reklamácie:  

Tovar je možné vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru zákazníkom. Tovar nesmie byť používaný a musí byť vrátený v originálnom balení s faktúrou. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť do firmy zabalený tak, aby nedošlo k poškodeniu tovaru prepravou. Zabudované dielo firmou sa posudzuje po podaní reklamácie na mieste zabudovania.

Vrátená zásielka ktorá bude poslaná na dobierku, nebude prevzatá. Poplatok za dopravu hradí v tomto prípade vždy kupujúci. Tovar posielajte na nasledujúcu adresu: ODRAZTO s.r.o., Hviezdoslavova 9/17, 908 41 Šaštín – Stráže.

V prípade reklamácie by tovar mal byť poslaný, alebo vrátený v originálnom balení so všetkými dokladmi vrátane písomného vyjadrenia. Výrobky vyrobené na zákazku, alebo upravené podľa požiadaviek zákazníka sú zásadne vylúčené s výmeny a vzatia späť, pokiaľ nie sú zaťažené vadami. Tovar je pri preprave bezpečne zabalený a prelepený páskou s logom ODRAZTO. Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte nepoškodenosť obalu i samotného tovaru. V prípade poškodenia spíšte s pracovníkom kuriérskej služby protokol o škode a ak to uznáte za vhodné tovar nepreberajte.  

Firma sa k riadne prijatej reklamácii zaväzuje vyjadriť do 3 dní od prijatia a v prípade opodstatnenej reklamácie ju odstrániť najneskôr do 30 dní odo dňa jej prijatia, ak sa so zákazníkom nedohodne inak. Toto neplatí pokiaľ to s ohľadom na závažnosť vady a lehotu dodania potrebných náhradných dielov nie je objektívne možné.

V prípade neopodstatnenej reklamácie má firma právo požadovať náhradu nákladov spojených s obhliadkou, prípadne ďalšie účelne vynaložené náklady. Zákazník má povinnosť tieto náklady bezodkladne uhradiť po ich vyúčtovaní.

 Záručné podmienky:

Ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, firma poskytuje na svoje výrobky a služby záruku 12 - 60 mesiacov ak sú produkty využívané na komerčné účely s výnimkou foam pit molitánových kociek na ktoré sa nevzťahuje záruka. Záruky je možné rozdeliť na jednotlivé časti podľa ich intenzity zaťaženia - využitia, pričom toto si dohodnú obe zmluvné strany pri objednávke tovaru. Ak nie je uvedené inak, záručná doba začína plynúť dňom, kedy bol výrobok, služba, alebo dielo prevzaté zákazníkom. Nie je možné reklamovať akýkoľvek produkt, alebo doplnok, ktorý nebol uvedený v objednávke a nebol účtovaný zákazníkovi vo faktúre.

Výroba na zákazku podľa priania zákazníka:

Výrobky vyrobené na zákazku, alebo upravené podľa požiadaviek zákazníka sú zásadne vylúčené s výmeny a vzatia späť, pokiaľ nie sú zaťažené vadami.  

Spôsob úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy:

  1. platba dopredu - pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet : SK17 0200 0000 0041 1899 1151,
  2. dobierka, objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti,
  3. osobný odber - platba v hotovosti pri osobnom odbere na adrese: Hviezdoslavova 9/17, 908 41 Šaštín-Stráže


Druhy dopravy

Osobný odber. Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch Vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihnúť: "pracovný čas", Po. - Ne. od 8:00 do 16:00 hod., mimo túto dobu po dohode. Info mob.: 0903735922.

Tovar doručený Slovenskou poštou - obchodný balík. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte, alebo požiadať o opätovné doručenie. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 15kg.

Kuriérom Toptrans: nadrozmerné zásielky a balíky nad 15kg. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania.

Termín dodania:

Dodacia lehota je cca 3 až 90 dní po obdržaní objednávky od závislosti a veľkosti projektu pre atypické výrobky, 1 až 3 dny pre skladové výrobky.

Do dodacej lehoty sa nikdy neráta doba potrebná na doručenie, s výnimkou doručenia tovaru v meste Šaštín-Stráže a 100 km v okruhu Šaštína - Stráže.

V prípade meškania s dodávkou vyrábaných - dodávaných zákazkových produktov, firma nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek záväzky zákazníka a jeho prípadný ušlý zisk, alebo jeho záväzky spojené s prenájmom priestorov a taktiež náklady spojené s reklamnými kampaňami, alebo inými marketingovými aktivitami, pokiaľ nebolo pri uzavretí zmluvy - potvrdení objednávky obojstranne dohodnuté inak a hlavne presne vymedzené penalizácie. Firma odmieta vstúpiť do akéhokoľvek právneho vzťahu so zákazníkom, ktorý podmieňuje dodanie tovaru špecifickým termínom, ktorý by viedol k zrušeniu objednávky ak by nebol splnený. Takisto firma neručí za žiadne záväzky a právne vzťahy tretích strán.  

Zákazník sa zaväzuje uhradiť uvedenú sumu tovaru a objednaný tovar prevziať do 7 dní od avizovania ukončenia výroby, pokiaľ nebolo pri objednávke dohodnuté inak. Zákazník špecifikuje svoje požiadavky ohľadne farebného prevedenia a uvedie ich do objednávky, aby sa tak vyhlo prípadným nedorozumeniam pri dodaní tovaru. Zákazník berie na vedomie, že nie je možné 24 hodín po odsúhlasení zákazky meniť a upravovať farebné prevedenie. V prípade, že sa jedná o výrobu špecifického dizajnu produktu, zákazník dodá načas všetky grafické - technické podklady podľa ktorých sa objednávka bude realizovať v opačnom prípade firma neručí za kvalitu, veľkosť reklamnej potlače a prípadné iné zmeny na dizajne objednaných produktov.

Prevzatie tovaru a výhrada vlastníctva:

Ak nie je dojednané inak: služba doprava tovaru, služba montáž, zákazník preberá tovar na predajnom mieste firmy. Zákazník je povinný pri preberaní tovaru alebo diela ich riadne obhliadnuť za prítomnosti zamestnanca firmy a potvrdiť na dodacom liste, že ich prevzal bez viditeľných vád. Pokiaľ zákazník zistí vady tovaru, alebo diela je povinný o nich bezodkladne upovedomiť prítomného zamestnanca firmy, alebo poverenej osoby a vady presne označiť v dodacom liste, pričom firma je povinná tieto vady vyriešiť.

Vlastníkom dodaného tovaru ostáva firma až do úplného zaplatenia ceny za dielo.

Vrátenie tovaru, alebo služby podlieha reklamačnému konaniu a jeho výsledku. Reklamačné konanie je možné viesť iba písomnou formou: e-mail, pošta. Bez tohto procesu firma odmieta akékoľvek vrátenie tovaru, alebo služieb.

Ak zákazník bezdôvodne neprevezme predmet plnenia, alebo neumožní jeho dodanie v dohodnutom termíne, môže firma zákazníka písomne vyzvať na prevzatie plnenia, alebo poskytnutie súčinnosti pri zabudovaní diela. Ak zákazník ani v dodatočnej lehote predmet plnenia neprevezme, alebo neposkytne potrebnú súčinnosť, firma má právo od zmluvy odstúpiť a právo vyúčtovať zákazníkovi zmluvnú pokutu za omeškanie vo výške zaplatenej zálohy. S takouto výškou zmluvnej pokuty zmluvné strany s ohľadom na zabezpečovaný záväzok súhlasia. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo firmy na náhradu škody a vynaložených nákladov v súvislosti s neprevzatím tovaru.

Ak zákazník odmietne prevziať predmet plnenia, má povinnosť písomne, najneskôr do 3 dní po dodaní predmetu plnenia do dodacieho listu - faktúry uviesť dôvody, pre ktoré odmieta plnenie prevziať a označiť ustanovenia zmluvy, alebo týchto OP s ktorými je predmet plnenia v rozpore. Ak tak nevykoná z akéhokoľvek dôvodu na jeho strane, má sa za to, že firma splnila svoj záväzok riadne a dodala tovar bez vád.

V prípade montáže tovaru v prevádzke zákazníka sa zákazník zaväzuje poskytnúť firme potrebnú súčinnosť, najmä poskytnúť predávajúcemu údaje  o určenom mieste montáže, určiť pracovníkov zodpovedných za obsluhu a tovar prevziať. Firma nenesie zodpovednosť za akékoľvek komplikácie súvisiace s montážou produktov u zákazníka, ktoré neboli vopred firme oznámené.

Zákazník má právo neprevziať zabudované dielo len v prípade, že dielo trpí takými vadami, ktoré znemožňujú jeho užívanie.

Tovar zostáva majetkom firmy ODRAZTO s.r.o. až do úplného uhradenia faktúry. 

Technické zmeny:

Vyhradzujeme si právo technických zmien, ktoré slúžia k ďalšiemu vývoju našich výrobkov. 

Katalógové zobrazenie:

ODRAZTO s.r.o. poskytuje presné popisy a obrázky výrobkov s výnimkou obrázkov ktoré sú ilustračné. Vyhradzujeme si právo technických zmien zobrazení a popisov výrobkov na základe neustáleho vývoja našich produktov.    

Záverečné ustanovenia:

Podaním objednávky potvrdzuje zákazník, že akceptuje výšku ceny produktu - služby a OP firmy v znení platnom ku dňu odoslania objednávky.

Písomnosti, ktoré sa doručujú klasickou poštou, doručujú zmluvné strany doporučene na adresu uvedenú v zmluve, alebo zapísanú v obchodnom, alebo živnostenskom registri. V prípade pochybností, alebo ak sa zásielka vrátila, alebo ju adresát odmietol prevziať, sa má za doručenú uplynutím tretieho dňa od odoslania písomnosti. Doručenie elektronickou formou je povinná zmluvná strana potvrdiť. Tieto Obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke firmy ODRAZTO s.r.o.. Firma si vyhradzuje právo jednostranných zmien týchto Obchodných podmienok. Zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť zverejnením zmenených Obchodných podmienok firmy na internetovej stránke firmy.

Internetová stránka firmy je www.odraz.to 

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.